Kurumsal

İşyeri Politikası

 • Firmamızda ETI temel standartları uygulanır.
 • Müşterilerimizin gereklilikleri ve yasal gereklilikler dikkate alınarak üretim yapılır.
 • Kalite Politikalarına,standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilenir.
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyon sağlanır.
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede uygulanır.
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirilir.
 • İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Herkese eşit haklar tanınır, ayrıcalık yapılmaz.
 • Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır. 18 yaş altı işçi çalıştırılmaz.
 • Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
 • Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri dilek şikayet kutusu mevcuttur.
 • Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Brüt ücret içerisinde tüm yasal hakları ödenir.
 • Yıllık, hastalık, doğum izni, yasal tatiller ve diğer yasal izinler işçilere sağlanır.
 • Haftalık çalışma saati 48 saatti geçemez. 7 günlük periyotta toplam çalışma saati 60 saati geçemez.
 • Sözleşmelerde mesai yapma zorunluluğu yoktur. İş yoğunluğunun olduğu dönemlerde fazla mesai gönüllü olarak yapılır, Fazla mesai ücretleri %125’in altına düşemez. Yasal tatillerde de yasalara uygun fazla mesai ücreti verilir.
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
 • Personel sendikalaşma hakkına sahiptir. Sendika üyesi olduğu için cezalandırılmaz.
 • İnsanlık dışı disiplin cezası verilemez. Disiplin performans geliştirici olarak kullanılır, cezalandırıcı değil. Disiplin suçu yüzünden maaştan kesinti yapılmaz.
 • Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.