Kurumsal

İşyeri Politikası

  • Firmamızda ETI temel standartları uygulanır.
  • Müşterilerimizin gereklilikleri ve yasal gereklilikler dikkate alınarak üretim yapılır.
  • Kalite Politikalarına,standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilenir.
  • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
  • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyon sağlanır.
  • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede uygulanır.
  • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirilir.
  • İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Herkese eşit haklar tanınır, ayrıcalık yapılmaz.
  • Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır. 18 yaş altı işçi çalıştırılmaz.
  • Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
  • Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri dilek şikayet kutusu mevcuttur.
  • Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Brüt ücret içerisinde tüm yasal hakları ödenir.
  • Yıllık, hastalık, doğum izni, yasal tatiller ve diğer yasal izinler işçilere sağlanır.
  • Haftalık çalışma saati 48 saatti geçemez. 7 günlük periyotta toplam çalışma saati 60 saati geçemez.
  • Sözleşmelerde mesai yapma zorunluluğu yoktur. İş yoğunluğunun olduğu dönemlerde fazla mesai gönüllü olarak yapılır, Fazla mesai ücretleri %125’in altına düşemez. Yasal tatillerde de yasalara uygun fazla mesai ücreti verilir.
  • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
  • Personel sendikalaşma hakkına sahiptir. Sendika üyesi olduğu için cezalandırılmaz.
  • İnsanlık dışı disiplin cezası verilemez. Disiplin performans geliştirici olarak kullanılır, cezalandırıcı değil. Disiplin suçu yüzünden maaştan kesinti yapılmaz.
  • Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.