İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları yönetimi politikası, şirket hizmetlerinin en akılcı, en etkili ve en verimli şekilde yürütülmesi için; çalışan seçimi, eğitimi, çalışma sekli ve şartlarının belirlenmesi ve bu yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım ve cezaların saptanmasıdır.
Şirketin genel politikası bu yönetmelik tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde İşveren Vekili tarafından yürütülür.

İnsan kaynakları Yönetiminin Ana Hedefleri:

Mükemmelliği yakalamış bir organizasyon yapısının sağlanması, işin en verimli ve etkili şekilde yapılması, işveren ve çalışanının en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve bunların sonucu olarak huzurlu bir is ortamı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.
Şirketimizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek profesyonel, kalite ve kendi performansı ile birlikte organizasyonunun performansını arttıracak nitelikte çalışan seçimini yaparak, çalışanın yeteneklerine göre geliştirilmesi ve kariyer gelişiminin sağlanması yolunda imkânlar sağlamak.
Çalışanın maddi ve manevi haklarının korunması, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlık ve is güvenliği de dâhil olmak üzere tüm imkânlarının sağlanması, tüm çalışanların motivasyonun sağlanması yolunda performans değerlendirmesinin yapılarak çalışanın bu değerlendirme sonunda takdir, teşvik ve ödüllendirmesinin yapılarak çalışanın memnuniyetini sağlamak.